utvecklat av

Behandling av personuppgifter


Nedan anges när, hur, i vilket syfte och med vilket lagligt stöd som S-föreningen Reformisterna, org.nr [802518-6043] (”Vi”) behandlar vissa typer av personuppgifter.

 • Vem ansvarar för personuppgifter?


  Vissa uppgifter som behandlas av Lobbykollen är eller kan vara personuppgifter i den mening som avses i EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”). Vi är personuppgiftsansvariga för sådana uppgifter. Om du har frågor eller funderingar kring behandling av uppgifter, hör av dig till via mejl till info@reformisterna.se.

 • Hur behandlar S-föreningen Reformisterna personuppgifter?


  All information som Vi redovisar på hemsidan kommer från allmänna handlingar som begärts ut från Regeringskansliet. Information från utlämnade handlingar sammanställs sedan på hemsidan av volontärer i ett läsbart format ungefär var tredje vecka varefter sammanställningen offentliggörs.

 • Delas källmaterialet med någon annan?


  Vi kan komma att lämna ut källmaterial. Sådant material består av bl.a. mejl eller sammanställningar av mejl som tidigare begärts ut och kan komma att delas med journalister, forskare eller andra organisationer och aktörer med liknande ändamål.

 • Vad är ändamålet med behandlingen?


  Samtliga uppgifter Vi behandlar inom ramen för Lobbykollens verksamhet syftar till att sprida information om företrädare för regeringens engagemang med företag inom välfärdssektorn, dvs. företag som i någon mån tillhandahåller varor och tjänster som tidigare tillhandahållits eller ännu till någon del tillhandahålls av det allmänna eller företrädare för sådana bolag. Vi har även som målsättning att genom Lobbykollen sprida åsikter och idéer om allmänhetens rätt att ta del av information om påverkansarbete som riktar sig mot makthavare och som kan komma att påverka beslutsfattare.

 • Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?


  Uppgifter som behandlas består bl.a. av:

  • Namn,
  • titlar,
  • mejladresser eller
  • annan information som kan härledas till en person.
 • Rättslig grund


  All behandling av data sker med stöd i lag och den rättsliga grunden för behandlingen av data är ”journalistiska ändamål” enligt 1 kap. 7 § andra stycket lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

 • Kontaktuppgifter till S-föreningen Reformisterna


  S-föreningen Reformisterna, mejladress: info@reformisterna.se.